• Iedereen kan bij Meo huren
 • Sinds 1975
 • Standaard nieuwe apparaten
 • Geen kosten bij storingen en onderhoud
 • Levering door heel Nederland

Algemene Voorwaarden

Meo Lease B.V. algemene voorwaarden contract verhuur                                                               ver. 2005

Art. 1 betaling

 1. Bij ondertekening van het contract verplicht huurder zich tot de betalingen die daarin vermeld staan. Huur wordt vooraf betaald en gaat in vanaf het moment van levering.
  Meo Lease B.V., verder Meo te noemen, houdt zich het recht voor de wettelijke rente te berekenen over te laat betaalde huurtermijnen. Voor aanmaningen kunnen door Meo kosten in rekening gebracht worden. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft met de betaling van huurtermijnen, is Meo gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- gerechts- en eventuele andere, nader te specificeren, inningskosten. Betalingsachterstanden van meer dan 3 maanden kunnen gemeld worden aan het Bureau Kredietregistratie te Tiel.

 2. De huurder heeft recht op korting wanneer voor 6 maanden vooruit betaald wordt.

Art. 2 Servicerechten en –plichten

Meo verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en als zij dit nodig acht het verhuurde eveneens kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar apparaat. Een dergelijke vervanging brengt geen verandering in de toepasselijkheid van deze overeenkomst.
Meo heeft het recht haar verplichting tot serviceverlening op te schorten in geval van een achterstand in betaling. 
Het is de huurder verboden zelf reparaties aan het gehuurde uit te voeren of deze uit te laten voeren door personen anders dan door Meo aangewezen.

Art. 3 Kooprecht

De huurder kan het gehuurde aan het eind van elke huurperiode kopen. De huurder kan bij Meo de dan geldende overnameprijs opvragen. De koop komt tot stand door overmaking van het overeengekomen bedrag een week voor aanvang van een nieuwe huurperiode, waarmee het contract beëindigd wordt. Indien het bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal het contract worden voortgezet.

Art. 4 Eigendomsrecht

Tot een eventuele aankoop zoals beschreven in artikel 4, blijft het verhuurde het onbetwiste eigendom van Meo Lease B.V. zodat de huurder het nimmer zal mogen verkopen, vervreemden, verpanden, verhuren in bruikleen geven, enzovoort. Wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard zal de huurder bij beslaglegging verplicht zijn om aan de curator en/of beslagleggende deurwaarder mede te delen dat het gehuurde niet tot zijn eigendom behoort en brengt Meo direct op de hoogte van een gelegd of te leggen beslag.
De huurder mag het apparaat niet zonder schriftelijke toestemming van Meo Lease B.V. vervoeren of doen vervoeren uit het perceel waar het gehuurde bij aanvang van het contract is afgeleverd.

Art. 5 Recht van toegang

Meo is bevoegd om na voorafgaande aankondiging het gehuurde, ter plaatse waar het zich bevindt, te controleren of te laten controleren.

Art. 6 Verlies of beschadiging

Huurder is aansprakelijk voor elk verloren gaan, elke schade aan, en elke waardevermindering van het gehuurde ontstaan anders dan door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Huurder zal het gehuurde zorgvuldig gebruiken. Huurder is aansprakelijk voor ontstane schade aan het gehuurde anders dan door slijtage ten gevolge van normaal gebruik.
Meo adviseert u het gehuurde te verzekeren tegen bijvoorbeeld brandschade, waterschade en diefstal.

Art. 7 Aansprakelijkheid

Meo is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, mede inbegrepen kabels, draden of slangen welke het gehuurde verbinden met elektrische stroom, waterleiding, waterafvoer en antenne. Deze bepaling geldt niet indien het niet behoorlijk functioneren bekend was of had behoren te zijn bij Meo.

Art. 8 beëindiging door huurder

 1. De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal een jaar en wordt telkens stilzwijgend met zes maanden verlengd, tenzij de huurder de overeenkomst uiterlijk tien dagen voor het verstrijken van de lopende termijn bij aangetekend schrijven heeft opgezegd of in bezit is van een bevestiging van haar opzegging van Meo. 
  In het geval dat de overeenkomst niet wordt verlengd, dient huurder Meo in de gelegenheid te stellen om het gehuurde uiterlijk in de week voor het verstrijken van de huurtermijn op te halen. Huurder zal op het afgesproken tijdstip van ophalen toegang tot het gehuurde verschaffen.

 2. De overeenkomst wordt beëindigd als de huurder gebruik maakt van het kooprecht vermeld in artikel 3 en indien de koopprijs tijdig en volledig aan Meo is voldaan. Een eigendomsbewijs zal  ten bewijze daarvan door Meo worden toegezonden.

 3. Huurder mag de overeenkomst beëindigen als Meo de huur verhoogt anders dan door wijziging van het BTW-tarief, zie ook artikel 10.

  1. m.v. het laten overnemen van het contract door derden indien er op dat moment geen betalingsachterstand is. Indien de beoogde nieuwe huurder voldoet aan de eisen die Meo daaraan stelt, zoals een positieve toetsing bij het BKR, kan deze overgang plaatsvinden d.m.v. een door Meo opgestelde verklaring van overname.

Art. 9 Beëindiging door verhuurder

Meo mag de overeenkomst onmiddellijk beëindigen:

 1. Indien de huurder aan één van de in dit contract genoemde bepalingen niet voldoet, met inbegrip van het geval dat huurder ondanks schriftelijke ingebrekestelling door de verhuurder nalatig blijft, tijdig de huurtermijnen te betalen.

 2. Ingeval van faillissement, surseance van betaling van de huurder of beslaglegging op de inboedel van de huurder. In dit geval heeft Meo het recht om zonder enige ingebrekestelling, gerechtelijke aanstelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als terstond geëindigd te beschouwen en het gehuurde terug te halen of te doen halen, ook wanneer het zich elders bevind. Huurder verplicht zich in dit geval om het terughalen niet te bemoeilijken en het gehuurde onverwijld af te geven.

 3. Als het onderhoud van het gehuurde niet langer efficiënt is.

 4. Ingeval blijkt dat de huurder bewust onjuiste of valse gegevens heeft verstrekt.

 Art.  10 huurwijzigingen

Meo behoudt zich het recht voor het huurbedrag te wijzigen. Indien de huur om andere dan door wijzigingen in het BTW-tarief wordt verhoogd, heeft de huurder het recht het contract te beëindigen en het apparaat terug te laten halen indien de huurtermijnen zijn voldaan tot en met de dag van teruggave.