• Iedereen kan bij Meo huren
 • Sinds 1975
 • Standaard nieuwe apparaten
 • Geen kosten bij storingen en onderhoud
 • Levering door heel Nederland

Meo Lease B.V. algemene voorwaarden contract verhuur                                                                                                                        ver. 2016

Art. 1 betaling

 1. Bij ondertekening van het contract verplicht huurder zich tot de betalingen die daarin vermeld staan. Huur wordt vooraf betaald en gaat in vanaf het moment van levering. Meo Lease B.V., verder Meo te noemen, houdt zich het recht voor de wettelijke rente te berekenen over te laat betaalde huurtermijnen. Voor aanmaningen kunnen door Meo kosten in rekening gebracht worden. Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft met de betaling van huurtermijnen, is Meo gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso- gerechts- en eventuele andere, nader te specificeren, inningskosten. Betalingsachterstanden, leidend tot een incassoprocedure, zullen bij toetsingsinstanties gemeld worden.
 2. De huurder heeft recht op korting wanneer voor 6 maanden vooruit betaald wordt.
 3. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR,
  zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Art. 2 Servicerechten en –plichten Meo verplicht zich om gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en als zij dit nodig acht het verhuurde eveneens kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar apparaat. Een dergelijke vervanging brengt geen verandering in de toepasselijkheid van deze overeenkomst. Meo heeft het recht haar verplichting tot serviceverlening op te schorten in geval van een achterstand in betaling. Het is de huurder verboden zelf reparaties aan het gehuurde uit te voeren of deze uit te laten voeren door personen anders dan door Meo aangewezen.

Art. 3 Kooprecht De huurder kan het gehuurde na de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode kopen. De huurder kan bij Meo de dan geldende overnameprijs opvragen. De koop komt tot stand door overmaking van het overeengekomen bedrag een week voor aanvang van een nieuwe huurperiode, waarmee het contract dan beëindigd wordt. Indien het bedrag niet tijdig wordt voldaan, zal het contract worden voortgezet.

Art. 4 Eigendomsrecht Tot een eventuele aankoop zoals beschreven in artikel 4, blijft het verhuurde het onbetwiste eigendom van Meo Lease B.V. zodat de huurder het nimmer zal mogen verkopen, vervreemden, verpanden, verhuren, in bruikleen geven, enzovoort. Wanneer huurder in staat van faillissement wordt verklaard zal de huurder bij beslaglegging verplicht zijn om aan de curator en/of beslagleggende deurwaarder mede te delen dat het gehuurde niet tot zijn eigendom behoort en brengt Meo direct op de hoogte van een gelegd of te leggen beslag. De huurder mag het apparaat niet zonder schriftelijke toestemming van Meo vervoeren of doen vervoeren uit het perceel waar het gehuurde bij aanvang van het contract is afgeleverd.

Art. 5 Recht van toegang Meo is bevoegd om na voorafgaande aankondiging het gehuurde, ter plaatse waar het zich bevindt, te controleren of te laten controleren.

Art. 6 Verlies of beschadiging Huurder is aansprakelijk voor elk verloren gaan, elke schade aan, en elke waardevermindering van het gehuurde ontstaan anders dan door normale slijtage ten gevolge van normaal gebruik. Huurder zal het gehuurde zorgvuldig gebruiken. Meo adviseert u het gehuurde te verzekeren tegen bijvoorbeeld brandschade, waterschade en diefstal.

Art. 7 Aansprakelijkheid Meo is niet aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van brand, elektrische stroom, uitstromend water of welke oorzaak dan ook, welke het gevolg zijn van het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of enig onderdeel daarvan, mede inbegrepen kabels, draden of slangen welke het gehuurde verbinden met elektrische stroom, waterleiding, waterafvoer en antenne. Deze bepaling geldt niet indien het niet behoorlijk functioneren bekend was of had behoren te zijn bij Meo.

Art. 8 beëindiging door huurder

 1. De overeenkomst heeft een looptijd van tenminste de in het contract overeengekomen en aangegeven minimale vaste huurperiode (t/m november 2016 was dat altijd tenminste 1 jaar). Daarna geldt de, vanaf 01-12-2011 wettelijke, opzegtermijn van 1 maand. In het geval dat de overeenkomst niet wordt verlengd, dient de huurder Meo in de gelegenheid te stellen om het gehuurde uiterlijk in de week voor het verstrijken van de laatste huurtermijn op te halen. Huurder zal op het afgesproken tijdstip van ophalen toegang tot het gehuurde verschaffen.
 2. De overeenkomst wordt beëindigd als de huurder gebruik maakt van het kooprecht vermeld in artikel 3 en indien de koopprijs tijdig en volledig aan Meo is voldaan. Een eigendomsbewijs zal ten bewijze daarvan door Meo worden toegezonden.
 3. Huurder mag de overeenkomst beëindigen als Meo de huur verhoogt anders dan door wijziging van het BTW-tarief, zie ook artikel 10.
 4. Beëindiging is ook mogelijk d.m.v. het laten overnemen van het contract door derden, mits er op dat moment geen betalingsachterstand is, en indien de beoogde nieuwe huurder voldoet aan de eisen die Meo daaraan stelt, zoals een positieve toetsing. In dat geval kan deze overgang plaatsvinden d.m.v. een door Meo opgestelde verklaring van overname.

Art. 9 Beëindiging door verhuurder Meo mag de overeenkomst onmiddellijk beëindigen:

 1. Indien de huurder aan één van de in dit contract genoemde bepalingen niet voldoet, met inbegrip van het geval dat huurder ondanks schriftelijke ingebrekestelling door de verhuurder nalatig blijft, tijdig de huurtermijnen te betalen.
 2. Ingeval van faillissement, surseance van betaling van de huurder of beslaglegging op de inboedel van de huurder. In dit geval heeft Meo het recht om zonder enige ingebrekestelling, gerechtelijke aanstelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als terstond geëindigd te beschouwen en het gehuurde terug te halen of te doen halen, ook wanneer het zich elders bevind. Huurder verplicht zich in dit geval om het terughalen niet te bemoeilijken en het gehuurde onverwijld af te geven.
 3. Als het onderhoud van het gehuurde niet langer efficiënt is.
 4. Ingeval blijkt dat de huurder bewust onjuiste of valse gegevens heeft verstrekt.

Art. 10 huurwijzigingen Meo behoudt zich het recht voor het huurbedrag te wijzigen. Indien de huur om andere dan door wijzigingen in het BTW-tarief wordt verhoogd, heeft de huurder het recht het contract te beëindigen en het apparaat terug te laten halen indien de huurtermijnen zijn voldaan tot en met de dag van teruggave.